1. Condities en Voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden hebben tot doel potentiële klanten te informeren omtrent de algemene voorwaarden behorende bij de verkoop en levering van goederen zoals hier omschreven. Ten tweede om duidelijk te omschrijven wat de rechten en plichten zijn verband houdende met de verkoop van produkten van verkoper aan koper. Deze zijn van toepassing, zonder uitzondering, op alle verkopen door de SARL Kozoom Store, en op alle producten aangeboden via de website "store.kozoom.com".

Eenieder die via de website van de Kozoom Store produkten besteld accepteert op voorhand de Algemene Voorwaarden (AV) zoals hier omschreven. Elk verzoek wat in strijd is met deze AV zal worden afgekeurd tenzij Kozoom in geschrift het tegendeel bevestigd.

De produkten worden ter verkoop aangeboden via het internet en voor de volgende geografische gebieden; Frankrijk, alle landen en territoria wereldwijd.

De koper verklaard voor het bestellen van een produkt legaal gebruik te mogen maken van de services zoals de Kozoom Store deze aanbiedt en zich mag meten met de AV.

Het bedrijf Kozoom behoudt het recht om tussentijdse wijzigingen aan te brengen aan de AV zolang deze modificaties zichtbaar gemaakt worden via de website.

2. Bedrijfsinformatie

Kozoom Store S.A.R.L.
Adres : 10 avenue des frères Montgolfier, Andernos-les-Bains, 33510, Frankrijk
Registratienummer : 523 781 540 00019 RCS of Bordeaux, Frankrijk

3. Toegang tot de website en klantenservice

De koper is persoonlijk aansprakelijk om over genoeg kennis te beschikken omtrent computer technologie and telecommunicatie om zodoende zich toegang te verschaffen tot de website en de klantenservice. De potientiële koper is zelf verantwoordelijk voor de telecommunicatie-kosten behorende bij het verschaffen van de toegang tot de website.

4. Klantenservice

Voor alle vragen of informatie is de klantenservice beschikbaar van Maandag tot Vrijdag; van 09:00 am tot 12:30 pm en van 14:00 pm tot 17:30 pm (CET)

e-mail : shop@kozoom.com

5. Bestellen

Via het internet; https://store.kozoom.com/nl/

U kunt tevens telefonisch bestellen. dit kan tijdens de reguliere openingstijden van de klantenservice zoals genoemd in hoofdstuk 4.

De Kozoom Store houdt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren indien er onenigheid is ontstaan betreffende een voorgaande bestelling. Ten allen tijde dient een bestelling electronisch of per email bevestigd te worden door de Kozoom Store.

De bestelling wordt niet als geldig beschouwd totdat de koper een bevestiging heeft ontvangen van de Kozoom Store en de betaling in zijn geheel uitgevoerd is.
Kozoom Store raadt de koper aan om tussentijdse correspondentie te bewaren.

6. Selectie van de producten

De koper dient zich ervan te vergewissen welke producten en de desbetreffende karakteristieken hiervan via kozoom.com er mogelijk afgenomen gaan worden. Het is de kopers verantwoordelijkheid om voorafgaande aan een mogelijke bestelling te verifiëren of het product overeenkomt met de wens. De koper alleen weet welke hardware, software en andere configuraties hij bezit en is dus zelf verantwoordelijk omtrent de compatibiliteit met de producten die worden besteld.

Kozoom Store biedt haar advies aan met betrekking tot het selecteren van het juiste product via de klantenservice tijdens openingstijden en bereikbaarheid genoemd in hoofdstuk 4 van deze AV.

Het is de taak van de koper om, wanneer onvoldoende kennis aanwezig om de juiste keuze te maken, externe hulp in te schakelen.

7. Product Acceptatie

Indien een bezorgd product niet overeenkomt met datgene wat via de website besteld is, moet de koper binnen 30 dagen na de betalingsdatum via email een verzoek tot retourneren sturen aan de Kozoom Store. Deze zal dan het product indien nodig vervangen. Verder verzoekt de Kozoom Store vriendelijk om pas na het sturen van een gedetailleerde beschrijving en het ontvangen van een bevestiging van de Kozoom Store, het product te retourneren.

Kozoom Store zal het product ruilen en de ontstane kosten tegen het standaard tarief vergoeden.

In ieder geval heeft de koper recht op 30 dagen garantie. Zover mogelijk ook voor verborgen defecten. Na deze periode kan de koper niet meer terugvallen op de garantie-regeling indien er sprake blijkt te zijn van (verborgen) gebreken.

8. Beschikbaarheid van de producten

Volgens Artikel L 111-1 van de Franse consumenten code moet de koper op de website store.kozoom.com de essentiële karakeristieken van het product kunnen lezen, die hij/zij wil bestellen.

De koper selecteert één of meerdere producten uit de verschillende categoriën binnen de website store.kozoom.com: boeken, video's, materiaal.

Speciale aanbiedingen door store.kozoom.com zijn geldig zolang de voorraad strekt. Voor die producten die zich niet in opslag bevinden, geldt de beschikbaarheid van de aanlevering van producten door de leveranciers.

Kozoom Store behoudt het recht om het aanbod van producten tussentijds te wijzigen. Indien een fabrikant een wijziging aanbrengt in product, heeft de grafische weergave van het desbetreffende product geen invloed op de verantwoordelijkheid van de koper of de geldigheid van een bestelling. de foto's en afbeeldingen zoals gebruikt op de website zijn indicatief.

Indien een product niet beschikbaar is, zal de Kozoom Store de koper zo snel mogelijk informeren.

Volgens de voorwaarden beschreven in Artikel L121.20.3 van de consumenten code, mag de Kozoom Store een gelijkwaardig product en prijs aanbieden.

Indien blijkt dat dit niet mogelijk is, zal de Kozoom Store de koper het reeds betaalde bedrag binnen 45 dagen in zijn geheel terug betalen.

9. Prijs

De genoemde prijzen op store.kozoom.com worden vermeld in euros, inclusief btw maar exclusief de verwerkings- en verzendkosten.

Betreffende de prijs van boeken kan Kozoom de kopers een korting tot maximaal 5% aanbieden als gevolg van de Lang Wet 81-766 van 10 Augustus 1981. De korting wordt in dit geval automatisch weergeven in de produkt beschrijving.

Voor alle produkten die verzonden worden buiten de EU of overzeese bestemmingen wordt er geen btw in rekening gebracht. Eventuele kosten die verband houden met de import, zoals invoerrechten of lokale belastingen komen voor rekening van de koper. De koper dient voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling zich ervan te vergewissen bij zijn of haar lokale autoriteiten welke regels gelden en welke kosten mogelijk kunnen ontstaan.

Kozoom.com houdt zich het recht voor om prijzen tussentijds aan te passen . Echter geldt ten alle tijde de prijs tijdens het bestellen naar gelang beschikbaarheid van het produkt.

10. Geldigheid

De koper verklaard kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden. De bevestiging van een bestelling is tevens een acceptatie van deze AV.

Op het moment dat de koper "uitcheckt" (de bestelling gaat verzenden) gaat hij/zij onvoorwaardelijk akkoord met deze AV, de prijzen en aantallen van de produkten zoals besteld.

Indien noodzakelijk kan de bewaarde data van store.kozoom.com alle bevestigde transacties bewijzen. Tenzij het tegendeel kan worden bewezen.

11. Betaling

Betaling dient ineens voldaan te worden op de dag van de bestelling.

De rekening van het volledig verschuldigde bedrag zal door de Kozoom Store worden opgemaakt tijdens de bevestiging van de bestelling, tenzij anders aangegeven.

Om te betalen kan de koper gebruik maken van de volgende betaalwijzes; Kredietkaart (Mastercard, Visa, American Express), Paypal, Cheques via een Franse bank of een betaling per bank vanuit alle landen.

De koper garandeerd dat Kozoom Store het recht heeft om deze betaalmethode te gebruiken tijdens het bevestigen van de bestelling.

Kozoom Store behoudt het recht om op elk willekeurig moment de bestelling of verzending op te schorten of te annuleren indien er zich een betalingsincident voordoet of wanneer de betaling achterwege blijft.

In geval van uitblijvende betaling na het verstrijken van de betalingstermijn wordt het initiële openstaande bedrag verhoogd met rente. Deze zal 5 procent hoger zijn dan het statutiaire rente tarief. Elke nieuwe bestelling kan beïnvloed worden indien er sprake is van een vertraagde betaling of een eerdere bestelling.

Kozoom Store behoudt zich het recht voor om ten allen tijde een kopie van het legitimatiebewijs van de koper te verlangen indien er betaald gaat worden middels Kredietkaart, Paypal of per cheque.

Om internet-fraude tegen te gaan, mag de informatie doorverstrekt worden aan derden ter verificatie.

12. Veiligheid

De betalings partner van de Kozoom Store is Ingenico, Deze beschikt over een hoogbeveiligd betaalsysteem en maakt gebruik van het SSL protocol. Kredietkaart nummers worden nooit opgeslagen op de store.kozoom.com server.<

13. Eigendom

De produkten blijven eigendom van de Kozoom Store totdat de volledige betaling voor producten, toeslagen en belastingen is ontvangen.

Ter verduidelijking; mogelijke risico's worden overgedragen aan de koper zodat de producten de Kozoom Store of leverancier hebben verlaten. Zoals omschreven in Artikel 14.

14. Verzenden en Ontvangen

Tenzij anders aangegeven, worden bestellingen bezorgd naar het adres zoals beschreven door de koper tijdens de aankoop. Mogelijke risico's worden overgedragen aan de koper zodat de producten de Kozoom Store of leverancier hebben verlaten. Levertijd is indicatief tenzij Kozoom nadrukkelijke een specifieke datum genoemd heeft. Indien de koper per cheque wenst te betalen, wordt er pas tot bezorging overgegaan totdat de betaling ontvangen is.

Indien niet alle bestelde producten voorradig zijn, kan de Kozoom Store besluiten de verzending van de producten op te splitsen in meer delen. In eerste instantie zal direkt de aanwezige producten geleverd worden, op een later tijdstip de andere producten zodra deze weer voorradig zijn.

Mocht er sprake zijn van een bestelling met producten afkomstig van diverse leveranciers, zal de verzending hiervan in meerdere pakketten plaatsvinden. Kozoom Store doet zo goed mogelijk haar best dit in goede banen te leiden.

Kozoom Store biedt haar klanten aan om bezorging te laten uitvoeren door pakketpost (Colissimo - La Poste) of door een transporteur gespecialiseerd in zwaardere items. Grote items zwaarder dan 30 kg worden bezorgd op afspraak in overleg met de koper.

Het niet houden aan onderstaande voorschriften leidt tot een afwijzing van elke claim door de koper.

Voorwaarden Colissimo service van LA POSTE (Franse post):

De produkten worden aan huis geleverd. Indien er ten tijde van de bezorging niemand aanwezig is, wordt de koper hierover geïnformeerd. Koper heeft de mogelijkheid om vervolgens binnen 30 dagen de produkten af te halen bij het dichstbijzijnde postkantoor.

De koper is zelf verantwoordelijk om in aanwezigheid van de bezorger of medewerker van het postkantoor het pakketje, incl inhoud, te controleren.

In geval van twijfel door de koper omtrent de staat waarin de produkten verkeren, zal hij/zij meteen de Colissimo procedure moeten volgen (inclusief reportage evt schade, claims) en de produkten niet in ontvangst nemen. Mocht de overdracht plaatsvinden op het postkantoor, zal de koper een verklaring moeten invullen met de medewerker van het postkantoor. Tevens dient de koper dergelijke incidenten te melden aan store.kozoom.com.

Voorwaarden bij bezorging op afspraak:

De bezorger maakt een afspraak met de klant tav datum/tijd bezorging. De koper is verplicht de staat en het aantal pakketen te controleren. In geval van twijfel dienen de pakketen niet aangenomen te worden en dient store.kozoom.com meteen ingelicht te worden.

De volgende gemiddelde levertijden zijn van toepassing op het moment dat een pakket Kozoom of haar leverancier verlaat:
Postbezorging regulier (Colissimo La Poste) : 48 tot 72 uur
Bezorging op afspraak: 10 dagen

Deze levertijden zijn gemiddelden, slechts ter informatie en kunnen afwijken.

Elke vertraging in de bezorging kan niet leiden tot beschadiging van produkten of annuleren van de aankoop door de koper.

Indien er onverhoopt sprake is van een te late bezorging, dient de koper de Kozoom Store per mail of fax hierover in te lichten. Dit stelt de Kozoom Store in staat haar service te verbeteren en een onderzoek te starten met de bezorgdienst.

Een dergelijk onderzoek kan maximaal 21 dagen in beslag nemen. Mocht gedurende deze periode het pakket getraceerd worden, zal deze onmiddelijk ge-herrouteerd worden om zodoende op de snelst mogelijke manier de koper te bereiken.

Indien het pakket niet kan worden teruggevonden binnen de 21 dagen zal Kozoom Store voor eigen rekening een nieuw pakket aanbieden aan de bezorgdienst tav de koper.

Mocht er onvoorzien een bepaald produkt tijdelijk uitverkocht zijn, is artikel 8 van toepassing. Zodra een nieuw produkt aangeboden wordt aan de bezorgdienst, zullen deze kosten voor rekening komen van de klant.

15. Verborgen gebreken en aansprakelijkheid

Indien de produkten, geleverd door store.kozoom.com, onverhoopt verborgen gebreken hebben, mag de Kozoom Store deze discreet verwijderen of laten vervangen. Indien de Kozoom Store niet in staat blijkt dit op te lossen, mag de koper verzoeken om terugbetaling van de aankoopprijs of een gedeelte hiervan.

Alle produkten zijn conform de Franse wetgeving. De Kozoom Store verwerpt elke aansprakelijkheid indien blijkt dat het geleverde produkt niet in overeenstemming is met de daarvoor geldende regels in het land van bezorging ( censuur, verbanning, verbod op uitgave boek, etc).

Hieraan parallel is de store.kozoom.com niet aansprakelijk voor de inhoud van website waar hyperlinks naar verwijzen.

Kozoom Store is verplicht de best mogelijke klantenservice aan te bieden. Echter kan de Kozoom Store niet verantwoordelijk worden gehouden indien deze klantenservice tekort schiet wanneer er sprake is van overmacht zoals bij stakingen, natuurrampen, branden, overstromingen, technische storingen, communicatiestoringen en tegen bepaalde acties door de koper.

De Kozoom Store kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebrek aan voorraad wanneer haar leveranciers in gebreke blijven en voor elke foutieve informatie in de presentatie van produkten, foto's, tekst en afbeeldingen die het produkt begeleiden op de website.

16. Recht op teruggave - Tevreden of Terugbetalen

Volgens artikel L121-20 van de Franse Consumenten Code, heeft de Koper 7 dagen vanaf de datum van de rekening om produkten te retourneren om in aanmerking te komen voor geld teruggave.

De produkten moeten geretourneerd worden aan de Kozoom Store of haar leveranciers in een perfekte en complete conditie voor doorverkoop (verpakking, accessoires, handleidingen), adequaat verpakt en vergezeld van de rekening van aankoop.

Met name moeten produkten zoals VHS, DVD, CD-ROM's en software altijd in de originele verpakking zitten om voor teruggaaf in aanmerking te komen.

Een incompleet of beschadigd produkt, of indien de verpakking beschadigd is, komt voor teruggaaf of omwisseling in aanmerking?

Het recht op teruggaaf kan door de koper op de volgende manier worden ingevuld: Een tegoed te verzilveren in de Kozoom Store, contante uitbetaling van de originele aankoopprijs, of, indien onmogelijk per cheque zoals beschreven in artikel 17 hieronder.

Bovenop het normale recht op geld teruggaaf, biedt de Kozoom Store haar klanten acht extra dagen de tijd om produkten om te wisslen indien de koper ontevreden is. De klant is verantwoordelijk om zelf de kosten te voldoen die ontstaan bij het retourneren van het produkt, tenzij de klant een verkeerde produkt heeft ontvangen. De 30 dagen "niet goed, geld terug " geldt niet voor artikelen zoals boeken, DVD's en DivX downloads. Produkten moeten in een perfecte conditie geretourneerd worden ten aanzien van toekomstige doorverkoop. Elk produkt wat beschadigd of veranderd is nadat de aankoop is gedaan komt niet voor teruggaaf of inwisseling in aanmerking.

17. Voorwaarden tot terugbetaling

Tenzij bepaalde gevallen behoren tot bovengenoemde criteria, zal elke terugbetaling ten koste van Kozoom Store ten uitvoering worden gebracht middels een krediet wat gebruikt kan worden op store.kozoom.com.

Kozoom Store zal altijd dit krediet per email richting de klant bevestigen, inclusief de volgende informatie: - Geldigheidsduur
- De mogelijkheid tot een cash uitbetaling
- De hoogte van het bedrag cq krediet.

Zodra de voucher of tegoedbon niet vergezeld gaat van instructies, kan de klant ten alle tijde de klantenservice benaderen. Dit kan zowel per telefoon als email.

Een terugbetaling zal direct teruggestort worden op de creditcard die tijdens de bestelling gebruikt is. Indien dit niet mogelijk is, wordt er een cheque uitgeschreven.

Mocht er slechts gedeeltelijk gebruik worden gemaakt van de voucher, blijft het openstaande saldo beschikbaar voor toekomstig gebruik onder dezelfde condities.

De klant mag nimmer protest aantekenen bij de bank aangaande de voucher, tot 1 jaar na gebruik ervan.

De klant is zich ervan bewust zich aan te verplichtingen te houden die gelden mbt het gebruik van de voucher. Eventuele schade die wordt gelden door de Kozoom Store zullen verhaald worden aan de desbetreffende klant.

18. Intellectueel Eigendom

Alle teksten, quotes, opmerkingen, boeken, afbeeldingen en foto's zoals weergegeven op de site store.kozoom.com zijn beschermd onder de wereldwijde copyright en intellectueel eigendoms wet. Hiervoor en in samenhang met de code van intellectueel eigendom is alleen het gebruik van de store.kozoom.com website voor prive doeleinden toegestaan. Reproductie , in welke vorm dan ook, is ten strengste verboden.

Sommige produkten zoals DVD zij onderworpen aan de wet ten aanzien persoonlijk gebruik, deze specificeert de regels tav kopieën, publiekelijke distributie en verhuur. U dient deze voorwaarden te respecteren en na te leven, store.kozoom.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelingen die in strijd zijn met deze voorwaarden.

19. Onjuistheden

Mocht blijken dat bepaalde passages of artikelen uit deze algemene voorwaarden onjuist zijn, aangetoond door de wet of competente jurisdictie, blijven alle overige artikelen altijd van kracht.

20. Toepasbaar wet en jurisdictie

Dit contract is onderhevig aan de Franse wetgeving.
Het contract is in de franse taal opgesteld.
In geval van onenigheid heeft de Franse Rechtbank jurisdictie.

21. Vrijheid van informatie (Informatique et libertés french law)

De informatie die verzameld wordt door store.kozoom.com tijdens elke willekeurige fase van een bestelling wordt enkel en alleen gebruikt voor het verwerken van de bestelling en haar zakenpartners. Onder de Data Protection Act 78-17 van 6 January 1978, heeft de koper ten alle tijde het recht tot toegang tot, rectificatie van, wederspraak in of het verwijderen van deze data op store.kozoom.com.

Via store.kozoom.com kan de koper ongevraagd aanbiedingen of andere commerciële berichtgevingen ontvangen via de Kozoom Groep en Kozoom Multimedia. Mocht de klant of koper deze informatie niet wensen te ontvangen, kan hij store.kozoom.com verzoeken dit te stoppen: SARL Kozoom Store., 10 avenue des frères Montgolfier, 33510, Andernos-Les-Bains, France, shop@kozoom.com.

© 2005-2021 Kozoom Store. Alle rechten voorbehouden